banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Prvé múzeum na území mesta

Múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku, ktoré bolo tri roky umiestnené v samostatnej budove na Jankovom vŕšku, na jeseň tohto roku našlo vhodné priestory v  Bánovciach nad Bebravou. Stalo sa tak prvým múzeom na pôde nášho mesta.

 

Pozvanie na slávnostné znovuotvorenie prijali poslanec Národnej rady SR Ľubomír Želiezka, poslanec NR SR a  predseda TSK Jaroslav Baška, poslankyne TSK Zuzana Máčeková, Rudolfa Novotná a  Mária Hajšová, primátor mesta Marián Chovanec, prednosta Okresného úradu v  Bánovciach nad Bebravou Michal Kapuš a ďalší hostia, vrátane členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z  Bánovského okresu, ale aj z  Trenčína a  Nového Mesta nad Váhom. Prítomných privítal Ján Holička, predseda Oblastného výboru SZPB v Trenčíne, a Elena Peťovská, predsedníčka ZO SZPB v Bánovciach nad Bebravou, ktorí sa o  vznik, prevádzku a  následne presťahovanie múzea zaslúžili najviac. Predovšetkým poďakovali za pomoc a  podporu, ktorej sa im dostalo tak zo strany TSK, ktorý je majiteľom objektu, ale aj zo strany mesta a  okresu. Česť prestrihnúť pásku dostali dvaja účastníci Slovenského národného povstania žijúci v Bánovciach nad Bebravou Viera Šagátová a  Ernest Janeček. Primátor Marián Chovanec vo svojom príhovore vyzdvihol fakt, že mesto má na svojej pôde prvé múzeum a okrem iného vyzval učiteľov a rodičov, aby sem priviedli deti čo najskôr.

 

 

Informoval prítomných, že objekt bývalého učilišťa, kde sa múzeum nachádza, ponúkol kraj mestu na predaj, ale všetko je len v štádiu rokovania. Múzeum sa konkrétne nachádza na prízemí bývalého učilišťa Zornice stojaceho na križovatke Partizánskej a Ulice A. Hlinku, ktoré sa viac ako desať rokov nepoužíva. Expozícia múzea prináša informácie slovom i obrazom o  protifašistickom odboji a príprave SNP, o samotnom vzniku Partizánskej brigády Jana Žižku v  našich horách nad Uhrovcom, o revolučných národných výboroch v našom okrese, o pomoci tunajších obyvateľov partizánom, o  vypálených obciach v  Uhrovskej doline a inde, atď. Návštevníci tu nájdu zoznamy asi 350 partizánov a  padlých, niektorých aj s  fotografiami. Začiatkom roka 1944 mal partizánsky oddiel viac ako tridsať vyzbrojených bojovníkov. Tábor v  doline Valovce pod Jankovym vŕškom sa z  dôvodov utajenia často menil. Na jeseň 13. septembra 1944 prišla do Uhrovca pomerne silná skupina partizánov – para- šutistov na čele s  Teodorom Polom, ktorý sa stal veliteľom brigády. Partizánska brigáda Jana Žižku mala spočiatku 900 partizánov, neskôr sa ich počet zvýšil na 1600. Štáb brigády tvorili príslušníci slovenskej, českej a  ruskej národnosti. Nové múzeum bolo zriadené a otvorené na Jankovom vŕšku na základe úspešného cezhraničného projektu v  júni 2014. Projekt múzea bol fi nancovaný z  viacerých fondov – z Programu cezhraničnej spolupráce SR a  ČR, Európskeho fondu regionálneho rozvoja Spoločne bez hraníc, Fondu mikroregiónov a TSK. Záujemcovia o  návštevu múzea môžu kontaktovať Emíliu Peťovskú na č.t. 0902 255 215.

 

Text a foto: Alena Borszéková

Zdroj: Bánovské noviny č. 43 - 6. november 2017

OKOLÍM KOMNE

Komňa – Nový Dvúr – Bojkovice

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Lopenícka hornatina).

 

Východiskový bod: Komňa, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Bojkovice, zastávka ČSAD, stanica ČD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Komňa – Modrá voda ½ hod. – Pod Bučníkem ½ hod. – Nový Dvúr ½ hod. – Bzová 1 hod. – Pod Lokovem ½ hod. – Krhov 1hod. – Bojkovice 1 hod.

 

Spolu: 5 hod.

 

Prevýšenie: 440 m.

 

Náročnosť: Nenáročná poldenná túra. Predstavuje typickú flyšovú krajinu Bielych Karpát. Z krajinárskeho hľadiska je pestrá, prechádza lesnými úsekmi i lúkami s výhľadom. Krátke časti trasy vedú po verejných cestných komunikáciách. Najmä v okolí Nového Dvora treba dávať väčší pozor na rušnú premávku vozidiel vrátane kamiónov. Na rázcestiach lesných ciest treba pozorne sledovať turistické značky. Možnosť občerstvenia ponúka motorest Rasová na križovatke Nový Dvúr.

 

Základná trasa: Začneme v centre obce Komňa (350 m), z ktorej pochádza jedna vetva rodu Komenských. Jeho najvýznamnejším príslušníkom bol „učiteľ národov“ Jan Amos Komenský, ktorého život a dielo pripomína expozícia v upravenej sýpke. Dedinu opustíme po žlto značkovanej poľnej ceste, ktorá vychádza z obce severozápadným smerom a oblúkom smeruje do malej doliny. Po vkročení do lesa sa dostaneme do blízkosti lokality Modrá voda – lom, ktorú pomenovali podľa jazierka v neďalekom opustenom kameňolome. Odtiaľ je len kúsok na rázcestie Modrá voda (440 m), ktorým okrem žltej prechádza aj zelená turistická trasa. Vydáme sa po nej smerom doľava. Žltá trasa opúšťa zelenú značku na ďalšom rázcestí, kde odbočuje doprava. My zostaneme na zelenej značke vedúcej po oblom chrbte. V lese sú po ľavej strane ukryté nepatrné zvyšky starého hrádku Zubačov, ktorý je opustený od 16. storočia. Na opačnej strane cesty sa krajina otvára a ponad lúku vidieť masív Veľkého Lopeníka. Kúsok za smerovníkom Pod Bučníkem (470 m) leží na východnom svahuchrbta andezitový kameňolom ( mimo turistického chodníka). Je jednou z pozoruhodných geologických lokalít tejto časti Bílých Karpát, kde sa v treťohorách aktivovala sopečná činnosť. Lom priťahuje záujem zberateľov minerálov. Prvý úsek túry sa končí na rušnej cestnej komunikácii. Asi po 1 km sa popri ceste dostaneme k motorestu Rasová na križovatke Nový Dvúr (525 m). Jediné miesto na trase, v ktorom sa možno občerstviť, pomenovali podľa neďalekého zatopeného kameňolomu Rasová. Stále jazierko so vzácnou faunou je chránené ako prírodná pamiatka. Od lokality Nový Dvúr pôjdeme po rušnej ceste asi 3 km. Povedú nás červené turistické značky. V úsekoch, kde je to možné, využijeme paralelné lesné cesty, najprv po pravej, neskôr po ľavej strane. Na lúkach vľavo sa otvára široký výhľad do krajiny okolo Bojkovíc. Na začiatku dlhej zákruty opustíme nepríjemnú hlučnú cestu a pokračujeme po pokojnejších vedľajších cestných komunikáciách. Lesná cesta sa vyhýba plochej vyvýšenine Šiškové (587 m) a smeruje na rázcestie Bzová (568 m) s autobusovou zastávkou. Cesta vľavo klesá do obce Bzová. My si zvolíme cestu v priamom smere, ktorá vedie do Žítkovej. Asi po 1 km z nej odbočíme doľava na cestu vedúcu po okraji lesa, ktorá sa neskôr v pravom uhle zatáča na východ a mierne stúpa lesom. V skladbe lesa prevažujú vysoké smreky. Pre vetvenie lesných ciest pozorne sledujeme turistické značky. Na zalesnenom vrchu Lokov stál podľa povesti hrad, ktorý sa údajne prepadol pod zem. V smrečine na severnom svahu kopca sa nachádza rázcestie Pod Lokovem (710 m), ktoré je najvyšším bodom trasy. Zmeníme farbu turistických značiek a namiesto červenej značky sledujeme modré turistické značky. V prvom úseku klesneme po lesnej ceste k okraju lesa. Odbočka na cestu doľava vedie ku kameňolomu, ktorý začlenili do trasy bývalého náučného chodníka Moravské Kopanice (trasa č. 24). Keď opustíme lesný porast pod vrchom Lokov, pokračujeme po mierne klesajúcej poľnej ceste. Na lúke sa pred nami otvoria široké výhľady smerom na sever. Pri osamelom dome sa kamenistá cesta mení na asfaltovú. Mieri do Krhova (350 m), ktorý bol kedysi samostatnou obcou. Dnes je administratívnou súčasťou Bojkovíc. Záverečný úsek túry vedie po menej frekventovanej asfaltovej ceste. Ulica, ktorá na ňu nadväzuje, smeruje priamo na križovatku pri obchodnom dome v strede mesta Bojkovice (280 m). 

 


Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Oceňovanie a krst publikácie

V obradnej sieni v Bánovciach nad Bebravou sa 20. októbra 2017 uskutočnilo vyhodnocovanie projektu Poznaním k hodnotnému životu, ktorý je zameraný na prevenciu kriminality, pozdvihnutie životných hodnôt detí a mládeže, osvetu v meste a na bezpečnosť seniorov.

 

Projekt prevzal pod svoju záštitu primátor Marián Chovanec už v  roku 2015. Odvtedy získal pozitívne ohlasy nielen z  miestnych škôl a  seniorských organizácií, ale aj z celého Trenčianskeho regiónu . Významný a historicky prvý úspech pre mesto zaznamenal dokonca aj na celoslovenskej úrovni, keď získal štvrté miesto v národnej súťaži prevencie kriminality, ktorú každoročne organizuje rezort Ministerstva vnútra SR. Aktuálne je jeho realizácia vo finálnej časti, preto sa uskutočnilo prvé slávnostné vyhodnocovanie jednotlivých aktivít . Primátor ho zrealizoval pri príležitosti 785. výročia prvej písomnej zmienky o meste. V rámci vyhodnocovania projektu udelil ďakovné listy a  plakety tým, ktorí sa najaktívnešie podieľali na jeho jed not liv ých aktivitách.

 

Prestížnu cenu Najbezpečnejšia škola v Bánovciach nad Bebravou si prevzalo Gymnázium Janka Jesenského. Práve jeho študenti absolvovali najviac aktivít zameraných na bezpečie a  osobný rozvoj. Ocenenie získali aj pedagógovia, ktorí sa najviac zaslúžili o  túto prestíž školy. Boli nimi riaditeľka Elena Kacvinská, zástupca školy Igor Marko, Rudolfa Novotná a  Magdaléna Dobiašová. Ďaším oceneným bola najaktívnešia seniorská organizácia v meste, ktorá pre svojich členov zabezpečila najviac preventívno-náučných akcií. Cenu prevencie kriminality získala Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bánovciach nad Bebravou. V rámci vyhodnocovania sa prihliadlo aj na zásluhy viacerých seniorov. Pri tejto príležitosti primátor ocenil viacerých predsedov miest nych orga nizácií čestným uznaním a plaketou „za osobný prínos vo vytváraní zdravého životného štýlu a  bezpečia pre seniorov v Bánnovciach nad Bebravou“. Ocenenie získali Jiří Fux, Mária Švančarová, Marta Igazová, Jozefa Sokolíková, Mária Maršalová , Jozefína Horňáková, Peter Laurinec, Jozef Kocúr, Veronika Gajdošová, Eva Baďurová a Anna Sikelová. Na základe odporučení primátor ocenil ešte dve známe osobnosti, ktoré sa významne podieľajú na skvalitňovaní prevencie kriminality. Sú nimi Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorý je verejnosti známy z ná rod ných kampaní zameraných na bezpečie seniorov, prevencie obchodovania s  ľuďmi a pod. Ďalším oceneným bol „za osobný prínos v  oblasti skvalitňovania prevencie kriminality v meste“ aj autor a súčasne realizátor projektu Miroslav Schlesinger.

 

Primátor počas príhovoru osobitne poďakoval Rade vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorá projekt fi nančne podporila. Po ukončení hlavného programu bola slávnostne uvedená do života nová publikácia Rady nielen pre seniorov, ktorá vyšla v rámci projektu. Jej krstným otcom sa stal primátor Marián Chovanec. Následne bola rozda ná do všet k ých seniorských organizáciácií v meste. Zaujímavosťou tejto publikácie je, že ju požehnal kňaz a stala sa už súčasťou ďalšieho národného  projektu zameraného na bezpečie seniorov. Onedlho bude dostupná vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

Tlačová správa mesta

Zdroj: Bánovské noviny č. 42 - 27 október 2017

MORAVSKÝMI KOPANICAMI

 

Starý Hrozenkov – Žitková – Hutě – Starý Hrozenkov

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Lopenícka hornatina)

 

Východiskový a cieľový bod: Starý Hrozenkov, stanica ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Starý Hrozenkov – Hrozenkovský kameňolom ½ hod. – Žitková ¼ hod. – Skaličí ½ hod. – Lokov ¼ hod. – Bzová ¼ hod. – Lokov ¼ hod. – Skaličí ¼ hod. – Žitková ½ hod. – Hudáky ¼ hod. – Husitská ¼ hod. – Hutě ¼ hod. – Husitská ¼ hod. – Žitková-přehrada ¼ hod. – Boky ½ hod. – Rovné ½ hod. Starý Hrozenkov ½ hod.

 

Spolu: 6 ¼ hod.

 

Prevýšenie: 351 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná viac ako poldenná túra po kopaničiarskej krajine s ďalekými výhľadmi. Pôvodne ju označovali značky náučného chodníka a staršie panely, ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave alebo vôbec nejestvujú (stav – leto 2004). Naopak dnes existuje nový náučný chodník Okolo Hrozenka (trasa č. 23), a tak táto trasa sčasti vedie niektorými jeho úsekmi okolo Žitkovej. Výlet oboznamuje s minulosťou a so súčasnosťou Moravských Kopaníc a s ich prírodnými zaujímavosťami. Vedie väčšinou po málo frekventovaných verejných cestných komunikáciách.

 

Základná trasa: Túra sa začína v strede rázovitej obce Starý Hrozenkov (375 m). Z námestia sa vydáme severozápadným smerom a prejdeme popri nákupnom centre a autobusovej stanici, kde je prvý informačný panel náučného chodníka Okolo Hrozenka. Asi po 100 m odbočíme doprava na ulicu s novými rodinnými domami. Po asfaltovej ceste vystúpime k opustenému domu, pri ktorom odbočuje doprava cesta k Hrozenkovskému kameňolomu (520 m). Lom je známy vzácnym odkryvom čadiča. Treťohorná utuhnutá láva sa tu prejavuje typickou stĺpovitou odlučnosťou. Od kameňolomu sa vrátime na asfaltovú cestu a vystúpime k prvým domom kopaničiarskej obce Žitková (600 m). Spred križovatky ciest sa ponad lúku otvára široký výhľad na Biele Karpaty. Odbočíme doprava a po asfaltovej ceste prídeme na  námestie s autobusovou zastávkou, so smerovníkom Žitková – autobus a s tretím informačným panelom. Odbočíme doľava a po modro značkovanej turistickej trase pôjdeme k samote Skaličí (680 m). Cestu sprevádzajú pekné výhľady severovýchodným smerom. Na rázcestí Skaličí nepokračujeme po asfaltovej ceste, ale odbočíme doľava na lesnú cestu označenú modrými a červenými turistickými značkami, ktorá vedie na rázcestie Lokov (690 m). Podľa povesti na neďalekom vrchu Lokov stál kedysi hrad, avšak údajne sa prepadol pod zem. Na rázcestí odbočuje červená značka doľava, my sledujeme modré značky. Lesná cesta mierne klesá po odbočku k pieskovcovému kameňolomu Bzová (580 m). Miestnou zaujímavosťou je travertínová kopa, na ktorej sa tvorí krehká travertínová substancia odborne nazývaná penovec. Z lomu sa cez rázcestie Lokov (690 m) a samotu Skaličí (680 m) vrátime späť a po modrej značke sa opäť dostaneme do centra Žitkovej (600 m). vydáme sa doľava po novej širokej ceste a na ďalšom menšom rázcestí odbočíme doľava. Za posledným domom miestnej časti Hodúlky s drevenou zvonicou pokračujeme po ceste vedúcej popri prírodnej rezervácii Pod Žitkovským vrchem so vzácnou lúčnou kvetenou. Za osadou Hudáky cesta vstupuje do lesa. Pri blatistom priechode cez potok stojí zle čitateľný panel náučného chodníka. Po vyjdení z lesa minieme samotu Doliny, za ktorou klesneme lúčnou stráňou k lesu. Chalupu na okraji lesa obídemesprava. V lese nepokračujeme po ceste odbočujúcej doľava, ale zostúpime strmým lesným chodníkom na rázcestie Hutiská (420 m) na dne doliny. Dolinou prechádza žltá turistická trasa. Odbočíme na ňu doľava a prídeme k prírodnej rezervácii Hutě (450 m), kde rastú suchomilné a mokraďové rastlinné spoločenstvá. Chránené územie siaha po česko – slovenskú štátnu hranicu. Od rezervácie sa vrátime na Hutiská (420 m) a pokračujeme po žltej turistickej trase dolu dolinou k vodnej nádrži Žitková (380 m), v ktorej sa v lete môžeme okúpať. Pred priehradou minieme miesto, na ktorom pôvodne stála škola pre deti žijúce na hrozenkovských kopaniciach. V druhej polovici 19. storočia ju založil vojak J. Rákosník. Poniže vodnej nádrže odbočíme z asfaltovej cesty doprava na prístupovú cestu k skupine chalúp. Neskorším odbočením z cesty doľava zídeme do malej doliny a neskôr sa dostaneme na strmo stúpajúci chodník. Sadmi a lúkami vyjdeme na rázcestie Boky (530 m) so širokým výhľadom do okolia. Pri smerovníku sa križujú dve cesty. Jedna vedie po lúčnom chrbte, druhá klesá dolu svahom. Po asfaltovej ceste zostúpime k píle v osade Rovné (349 m), v ktorej sa nachádza amfiteáter. V júli sa tu pravidelne usporadúvajú Kopaničiarske slávnosti za účasti folklórnych súborov z obidvoch strán moravsko – slovenského pomedzia. O folklórnych tradíciách Moravských Kopaníc a miestnom národopise informuje informačný panel č. 5. Z osady sa vydáme západným smerom. Nepôjdeme po frekventovanej ceste, ale po asfaltovom chodníku, ktorý vedie po jej ľavej strane. Onedlho sa dostaneme do centra obce Starý Hrozenkov (375 m), kde sa túra končí. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov