banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/151

Typ zmluvy: Zmluva

Obsah zmluvy: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zmluvne dohodnutá čiastka: 184 482,00 €

Zmluvné strany:

Poskytovateľ : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Konajúci : Ing. László Sólymos, minister

IČO : 42 181 810

  1. zastúpení

názov: Slovenská agentúra životného prostredia

sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 00 626 031

konajúci: Ing. Karol Gulčík, generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla 2015 v platnom znení.

Prijímateľ : Združenie obcí Bánovecko

Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1

95701 Bánovce nad Bebravou

Právna forma: Združenie

Konajúci : Marián Chovanec, predseda združenia

                     Mgr. Igor Súkeník, podpredseda združenia

IČO : 37 915 819

Dátum uzavretia: 02.07.2018

Dátum účinnosti: 13.07.2018

Dátum zverejnenia: 12.07.2018

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

 

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

 

Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Obsah zmluvy: Poskytnutie dotácie na XV. ročník kultúrnych slávností
Združenia obcí Bánovecko

Číslo zmluvy:2018/0450

Zmluvné strany:
Poskytovateľ : Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo : K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený : Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného;
na základe poverenia, zo dňa 01. apríla 2017
IČO : 36 126 624

Prijímateľ : Združenie obcí Bánovecko
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1
95701 Bánovce nad Bebravou
Právna forma: Združenie
Zastúpený : Marián Chovanec, predseda
IČO : 37915819

Dátum uzavretia: 21.06.2018
Dátum účinnosti: 22.06.2018
Dátum zverejnenia: 21.06.2018

Odkaz na stiahnutie zmluvy: Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Odkaz na stiahnutie zmluvy: Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Tipy na voľný čas III.

V dovolenkovom období nie je žiaden tip na výlet márny. Vodné nádrže, kúpeliská – a čo viac? Zameriame sa na jaskyne v našom okolí. Určite budete milo prekvapení zistením, aké bohatstvo sa skrýva pod zemou.

Na začiatok zopár faktov:

Pohorie Strážovské vrchy sa na Slovensku môže popýšiť najväčším množstvom voľne prístupných jaskýň. Sú to jaskyne rôznych druhov. Niektoré sú tvorené jednou chodbou, iné sú dlhé a rozvetvené.

Väčšina z nich má sintrovú výzdobu. Sinter je monominerálna hornina tvorená uhličitanom vápenatým. Jeho zafarbenia sú spôsobené rôznymi prímesami, najmä oxidmi železa. Sintrové útvary sa vyskytujú vo forme kvapľov. Sintrová výzdoba môže mať formu nátekov, záclon a mohutných galérií. Stalaktity sú visiace dlhé útvary. Stalagmity narastajú zo dna jaskyne. Stalagnát je stĺp vytvorený spojením stalaktitu a stalagmitu.

               V našom okolí sa ich nachádza viac ako sto jaskýň. Niektoré sú neprístupné alebo zavalené. No nájdu sa aj pre verejnosť prístupné. Sú aj menšie od 3 do 5 m, ale aj 40 ba až 50 m. Tak ak máte chuť, poďte si ich pár prejsť.

 

Vlčia diera

Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, Nitrické vrchy v Suchom 547 m.n.m., kataster obce Omastiná

Je vyhlásenou prírodnou pamiatkou od roku 1995. Ochrana územia je 40 m jaskyne tvorenej v zlepencoch. Nie je prístupná. Boli v nej objavené archeologické nálezy. Tiež bola využívaná počas SNP. V súčasnosti ju obývajú netopiere.

Melkova jaskyňa

Pohorie Strážovské vrchy, Nitrické vrchy, Rokošské predhorie 480 m. n. m., kataster obce Uhrovec. Uznaná prírodná pamiatka z roku 1995. Ide o korózno-rútivú jaskyňu s dĺžkou 36 m a hĺbkou 9m. Boli v nej odkryté paleontologické nálezy. Verejnosti nie je prístupná.

Hradná jaskyňa

Pohorie Strážovské vrchy, Nitrické vrchy, Rokoš 556 m. n. m., kataster Uhrovské podhradie. Je to korózno-rútivá 11 m jaskyňa, vyhlásená za prírodnú pamiatku od roku 1994. Verejnosti je prístupná.

Čerešňová jaskyňa

Strážovské pohorie, Nitrické vrchy, 495 m. n. m., kataster Uhrovské podhradie. Prírodná pamiatka od roku 1994. Je to korózno-rútivá 11 m jaskyňa. Verejnosti prístupná.

Žernovská jaskyňa

Strážovské pohorie, masív Košútovej skaly. Nachádza sa tu asi 20 m dlhá jaskyňa vytvorená eróznou činnosťou priesakových vôd. Steny sú tvorené bielym sintrom a je možnosť vidieť aj menšie kvaple. Cesta k nej nie je označená.

Jaskyňa pod jeleňom

Patrí do Trenčiansko-teplického krasu. Od roku 1994 je vyhlásená za prírodnú pamiatku a je sprístupnená verejnosti od roku 2009. Nachádza sa nad mestom Trenčianske Teplice. Vznikla eróziou vôd pozdĺž tektonickej pukliny. Jej dĺžka je 27 m, končí hlineným sifónom. Sú v nej malé náznaky krasových útvarov. Je aj domovom netopierov .

Jánošikova jaskyňa

Pomerne málo známa jaskyňa je prírodnou pamiatkou ukrytou v lesnom prostredí pri Trenčianskych Tepliciach. Je dlhá 10,5 m bez kvapľovej výzdoby. K jaskyni vedie označený turistický chodník. Túra je nenáročná.

Opálená skala

Nachádza sa v lesoch neďaleko lyžiarskej zjazdovky na Podhradí, v Topoľčianskom okrese. Je pomerne známa. Jej predpokladaná dĺžka je 50 m a klesá do hĺbky 13,5 m. Z kedysi krásnej sintrovej výzdoby zostali len zvyšky. Vyznačuje sa po celej dĺžke pevným stropom, na viacerých miestach končí úžinami. Prebýva v nej šesť druhov netopierov. S jaskyňou sa spája legenda, že je tajnou spojnicou s Továrnickým kaštieľom.

Ďalšie jaskyne sa nachádzajú v pohorí Strážovské vrchy,  v Zliechovská hornatina, na Baskom, v kataster obcí Slatina a Slatinka nad Bebravou:

Jaskyňa v Liešti – 352 m. n. m., prírodná pamiatka od roku 1995. Korózna jaskyňa, dlhá 12 m. Nie je prístupná. Bola využívaná počas SNP

Havrania jaskyňa – 400 m. n. m., korózna, 35 m

Hrkľavé jazero – 695 m. n. m., korózna 50 m – zavalený vchod

Jaskyňa oproti Tisovej dolinke –436 m. n. m., korózno-kryogénna 5 m

Jaskyne nájdeme tiež o oblasti Kňažieho stola

Jaskyňa Skalpov – 550 m. n. m., korózno-rútivá 8m

Smradľavá abri – 656 m. n. m., 4 m

V katastri obce Kšinná sú tieto jaskyne:

Hraničná jaskyňa v Čiernom vrchu – 939 m. n. m., korózno-rútivá, 25 m

Kamenská skala 1 – 790 m. n. m., 3 m

Jaskyňa pod Babou 1 – 389 m. n. m., 5 m

Jaskyňa pod Babou 2 –402 m. n. m., 3 m

V katastri obce Čierna Lehota sú tieto jaskyne:

Biely had – korózna jaskyňa, 9 m

Jaskyňa pod prameňom – 440 m. n. m., fluviokrasová jaskyňa, 12 m

Zdroj: internet

Tipy na voľný čas II.

Termálne kúpalisko Pažiť

Kúpalisko sa nachádza v Bánovciach nad Bebravou, asi 1km od poslednej zastavanej plochy panelákov. Usadené v prírode, olemované zeleňou, ktorá poskytuje chládok.V areáli si môžete zapožičať lehátko alebo si rozprestrieť deku na trávnatej ploche a oddávať sa slnečným lúčom. Ak sa rozhodnete ovlažiť, máte k dispozícii bazén s dĺžkou 50 m a hĺbkou od 60 do 175 cm, prehradený mólom na plavecký a oddychový. Bazén je napájaný vodou z vrtu o teplote 43°C a je ochladzovaný na nižšiu teplotu 28 – 30°C. Je k dispozícii aj detský bazén, s príjemnou teplotou 33°C. Kapacita kúpaliska je 1700 ľudí.

Okrem slnka a vody sa nechajte zlákať ponukou stánkov s občerstvením a posedením v chládku. Aktívny návštevníci si môžu zahrať plážový volejbal či stolný hokej. Deti sa môžu vyšantiť na preliezačkách, trampolíne alebo si postavia svoj vlastný hrad na pieskovisku.

 

Krytá plaváreň Bánovce nad Bebravou

Plaváreň je v prevádzke celoročne. Pre plavcov je pripravený 25 m bazén, napĺňaný termálnou vodou. Oddychovať môžete na perličkovej lavici v 38°C vode  relaxačného bazénu s masážnymi tryskami. V budove krytej plavárne je aj sauna a solárium. Energiu si môžete vybiť aj vo fitness štúdiu alebo na indoor bicyklovaní.

Letné kúpalisko Dúha

Od Bánoviec nad Bebravou je vzdialené 16,3 km. Nachádza sa v Partizánskom, v príjemnom prostredí pod lesom, v blízkosti športovej haly a zimného štadióna. Areál ponúka veľký plavecký bazén s hĺbkou 120 – 180 cm s teplotou vody 26 – 31°C. Sedací oddychový bazén s hĺbkou 100 cm a 28 – 31°C. Pre deti sa tu nachádza brodisko s hĺbkou do 25 cm a s teplotou vody 28 – 31°C. V ponuke je aj bazén s atrakciami – tobogany a šmýkačky s vodou 25°C a hĺbkou do 120 cm. Čas si môžete skrátiť aj plážovým volejbalom alebo hrou v pieskovisku a to bez vekového obmedzenia.

Wellnes v Malých Bieliciach

Vzdialenosť od Bánoviec nad Bebravou je 13,3 km. Vo svojich bazénoch využívajú minerálnu termálnu vodu s teplotou od 30 do 38°C. V areáli je hydromasážny bazén, kľudový bazén a vonkajší bazén. Čas tu si môžete spríjemniť aj jedným z rôznych druhov masáží pre zdravie či relax. Využívanou súčasťou je aj sauna. Saunové centrum dáva možnosť výberu fínskej, či infrasauny.

 

Termálne kúpalisko Čajka

Vzdialenosť od Bánoviec nad Bebravou je 33 km. Kúpalisko je situované v Bojniciach, v čarovnej scenérii Bojnického zámku. Je otvorené počas letnej sezóny a ovlažiť sa môžete termálnou vodou s teplotou od 26 do 33°C. Areál ponúka tri bazény. Plavecký bazén (dĺžka 50 m a hĺbka 2,5 m) a dva detské bazény. Kapacita je 1500 ľudí.

 

Termálne kúpalisko Chalmová

Vzdialenosť od Bánoviec nad Bebravou je 26,6 km. Je vzdialené 4 km od mesta Nováky, pri dedinke Chalmová. Leží v pokojnom prostredí pod Drieňovým vrchom. Termálne pramene s teplotou od 25 do 34°C sa nachádzajú na viacerých miestach v areáli kúpaliska. Okrem prameňov sú urobené aj tri vrty s hĺbkou 150 – 217 m s teplotou 31 – 42°C, z ktorých sú napúšťané všetky bazény. Dva kryté sú otvorené celoročne. Voda do nich vyviera priamo z prameňov na dne bazénov. Voda je prírodne síranovo – hydrouhličitanová, vápenato – horečnatá, hypotonická. Priaznivo pôsobí na pohybové ústrojenstvo. Je vyhľadávaná aj pre liečivé účinky po úrazoch a zlomeninách.

Plaváreň Prievidza

Od Bánoviec nad Bebravou je vzdialená 37,9 km. Je v športovo obchodnej zóne na sídlisku Píly. V ponuke je 25 m plavecký bazén s hĺbkou 1,2 – 1,8 m.

Ďalšie tipy na kúpanie:

 

Národné vodnopólové centrum Nováky

 

Krytá plaváreň Handlová

 

Letné kúpalisko Zelená žaba

Od Bánoviec nad Bebravou je vzdialené 22 km. Kúpalisko má kapacitu 500 ľudí. Ponúka 33 m plavecký bazén a tiež bazén pre deti.

 

Mestská krytá plaváreň Trenčín

Návštevníkom ponúka 25 m plavecký bazén s 8 dráhami so šírkou 12 m a hĺbkou 1,3 – 1,8 m a teplotou 27°C.

 

Krytá plaváreň Stará Turá

 

Krytá plaváreň Púchov

 

Letné kúpalisko Topoľčany

Od Bánoviec nad Bebravou je vzdialené 19 km. Areál kúpaliska sa rozprestiera na ploche 2,5 ha v okrajovej časti mesta na sídlisku Východ. Kapacita je 2500 ľudí. Návštevníci môžu využívať tri bazény, z toho jeden je plavecký v dĺžke 50 m s hĺbkou 160 – 230 cm a teplotou 24°C. Pre menej zdatných návštevníkov je k dispozícii 25 m dlhý neplavecký bazén s hĺbkou 90 – 110 cm a teplotou 26°C. A pre najmenších je detský bazén s hĺbkou max. 45 cm s teplotou vody 28°C.

 

Krytá plaváreň Topoľčany

Plaváreň je v centre mesta s kapacitou 160 ľudí. V ponuke je 25 m dlhý plavecký bazén, hĺbka vody 190 cm a detský bazén s hĺbkou max. 60 cm.

Zdroj: internet, www.krížom-krážom

Nachádzaš sa tu: Domov