banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Nová publikácia Bánovce nad Bebravou - Po stopách času

 

Jednou z aktivít k 785. výročiu prvej písomnej zmienky o našom meste bolo aj spracovanie publikácie venovanej jeho histórii. V  minulých dňoch uzrela svetlo sveta pod názvom Bánovce nad Bebravou – Po stopách času. Jej autorom je zástupca primátora Peter Bulík.

 

Publikácia obsahuje fotografi e najstarších budov v  meste, niektoré už desaťročia nestoja, okolo iných denne chodíme a iba málokto vie niečo o ich tvorcoch, využívaní, majiteľoch, o  ich histórii. Publikácia obsahuje 17 fotografi í budov mesta, z ktorých šesť je národnými kultúrnymi pamiatkami. Na zadnej strane fotografií je zaznamenaný nielen curriculum vitae samotnej budovy, ale obvykle aj beh historických udalostí nejakým spôsobom s budovou súvisiaci. Publikácia prináša aj citácie zo starých mestských kroník, viaceré všeobecne málo známe fakty, obsahuje dávno zabudnuté zábery z interiérov budov, ktoré už nestoja (Bánovský kaštieľ). Osobitnú hodnotu predstavuje aj sprítomnenie mien ľudí, ktorí sa o rozvoj mesta zaslúžili v minulých storočiach, ich pohnuté osudy.

 

Napríklad mená donorov pre stavbu Kostola Najsvätejšej Trojice, či osobností, ktoré v čase stavby tohto kostola stáli v čele Bánoviec, alebo zásadným spôsobom ovplyvňovali dianie v ňom. Minipríbehy o úsilí ľudí tvoriť nové veci, byť na pulze pokroku. Publikácia je hodnotným príspevkom k  poznávaniu histórie nášho mesta, popri poznatkoch viac známych, prináša i  fakty menej známe, spracované čitateľsky príťažlivým spôsobom. Publikácia je t.č. pripravená do tlače, zakúpiť si ju bude možné v  Informačnom centre mesta i na Mestskom úrade.

 

Zdroj: Bánovské noviny č. 41 - 23.október 2017

OKOLÍM STARÉHO HROZENKOVA

 

Starý Hrozenkov – Vyškovec – Vápenice – Starý Hrozenkov

 

Poloha: Biele Karpaty - centrálna časť.

 

Východiskový a cieľový bod: Starý Hrozenkov, stanica ČSD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Starý Hrozenkov – Rovné ¼ hod. – Vyškovec ½ hod. – Pod Vyškovcem ¾ hod. – Vápenice ¾ hod. – Starý Hrozenkov ½ hod.

 

Spolu: 2 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 400 m.

 

Náročnosť: Nenáročná a krátka trasa vedúca po časti náučného chodníka Okolo Hrozenka, ktorý oboznamuje s minulosťou a so súčasnosťou Starého Hrozenkova a s prírodnými zaujímavosťami jeho okolia. Vedie väčšinou po málo frekventovaných verejných cestných komunikáciách a lesných cestách. V porovnaní s náučným chodníkom Okolo Hrozenka je túra skrátená o časť smerujúcu na Žitkovú, ktorá je súčasťou trasy č. 24. Orientačne je trasa bezproblémová a vhodná je aj pre rodiny s malými deťmi alebo seniorov. Má dĺžku asi 12 km a zvolený okruh obsahuje niekoľko informačných panelov náučného chodníka Okolo Hrozenka.

 

Základná trasa: Začneme pri prvom informačnom paneli v strede obce Starý Hrozenkov (375 m) pri autobusovej zastávke. Starý Hrozenkov je historickým a kultúrnym centrom oblasti nazývanej Moravské Kopanice. Jeho dominantou je neskorobarokový rímskokatolícky farský kostol z roku 1774. Trasa vedie okolo kostola juhovýchodným smerom asi 1 km po chodníku smerujúcom popri hlavnej ceste k hraničnému priechodu. V časti Rovné (349 m) pri amfiteátri odbočíme doprava na vedľajšiu asfaltovú cestu. Amfiteáter sa napĺňa divákmi najmä v júli, keď sa v ňom organizujú Kopaničiarske slávnosti za účasti folklórnych súborov z obidvoch strán moravsko – slovenského pomedzia. O folklórnych tradíciách Moravských Kopaníc a miestnom národopise oboznamuje aj informačný panel. Pokračujeme asfaltovou cestou južným smerom a asi po 1 km prídeme k ďalšiemu informačnému panelu. Na rázcestí pokračujeme priamym smerom a v miernom stúpaní prídeme na okraj Vyškovca (440 m). pred vstupom do obce stojí informačný panel, ktorý oboznamuje s históriou sídla, ktoré sa od Starého Hrozenkova osamostatnilo v roku 1919. Po ľavej strane cesty sa nachádza prírodná rezervácia Chmelinec, ktorá predstavuje mokraďv údolí potoka Drietomica. Pokračujeme úzkou asfaltovou cestou do kopca a okolo obecného úradu vystúpime nad Vyškovec. V neustálom stúpaní prídeme na hrebeň, kde sa nachádza malé parkovisko a informačné tabule biosférickej rezervácie Bílé Karpaty. O niekoľko metrov ďalej stojí pomník amerických letcov, ktorí tu zahynuli v auguste 1944 pri leteckej bitke. Týmto miestom zároveň prechádza červeno značkovaná trasa (0701), ktorá spája Mikulčin Vrch s česko – slovenskou štátnou hranicou a pokračuje do Trenčína. My sa po nej vydáme severozápadným smerom okolo kaplnky. Na ceste sa otvárajú úchvatné pohľady na kopaničiarsku krajinu. Onedlho prídeme k smerovníku Pod Vyškovcem (775 m), kde sa nachádza informačný panel č. 9 o faune Bílých Karpát. Odbočíme doprava na žlto značkovanú cestu a po niekoľkých metroch sa dostaneme k turistickej chate Valmont, ktorá okrem výborných jedál a občerstvenia ponúka aj ubytovanie a širokú paletu ďalších služieb. Od chaty pokračujeme žlto značkovanou najskôr spevnenou a od neďalekého rázcestia nespevnenou cestou vedúcou okrajom lesa a lúk k ďalšiemu informačnému panelu venovanému flóre okolitého územia. Od tohto miesta si až do cieľa trasy všímame len značky náučného chodníka, ktorý strmo klesá lesnou cestou severozápadným smerom. Neustálym klesaním lesom vyjdeme asi po 1 km na lúky a poľnou cestou zídeme k prvým domom Vápeníc, kde stojí malá murovaná zvonica z roku 1994. Prejdeme okolo ďalšieho informačného panela a klesneme k autobusovej zastávke v strede Vápeníc (455 m). Informačný panel oboznamuje s históriou tejto obce, ktorá sa od Starého Hrozenkova osamostatnila v roku 1919. V súčasnosti tu trvalo žije len asi 200 obyvateľov a mnohé domy sa využívajú ako rekreačné chalupy. Po asfaltovej ceste vedúcej pozdĺž Krátkovského potoka sa asi po 2 km dostaneme k cieľovému a zároveň východiskovému bodu trasy, ktorým je prvý informačný panel náučného chodníka Okolo Hrozenka v strede obce Starý Hrozenkov (375 m).  

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

 

      

Odborné školenie pedagógov

 

Mesto Bánovce nad Bebravou privíta 20. októbra 2017 v priestoroch mestského úradu ďalšiu skupinu pedagógov z celého Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí absolvujú odborné školenie zamerané na prevenciu drogovej kriminality.

Prvé sa uskutoč- nilo pod záštitou primátora Mariána Chovanca na základe nadviazanej spolupráce s Metodicko-pedagogickým centrom Trenčín v  roku 2016. Vzhľadom k tomu, že spätná väzba účastníkov bola veľmi priaznivá na obsah, aj  formu školenia, rozhodli sa organizátori pokračovať v  boji proti drogám. Pedagógovia získajú hodnotné poznatky z  oblasti drogovej kriminality, prevencie, skúsenostiach z resocializačných zariadení, ktoré budú doplnené množstvom faktografického materiálu a  prípadmi z  praxe.

 

Odborným lektorom bude opäť Miroslav Schlesinger, ktorý zabezpečuje prevenciu kriminality v  Bánovciach nad Bebravou a  súčasne realizuje rôzne projekty aj na národnej úrovni. Školenie sa uskutoční v rámci projektu Poznaním k hodnotnému životu, ktorý finančne podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.

 

Tlačová správa mesta

Bánovské noviny č.40 - 16. október 2017

NA VEĽKÝ LOPENÍK

Lopeník – Veľký Lopeník – Nová Bošáca

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť, Biele Karpaty – centrálna časť (Lopenícka hornatina)

 

Východiskový bod: Lopeník zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Nová Bošáca, zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Lopeník – Mechnáč ¼ hod. – Lopenícke sedlo ½ hod. – Pod Malým Lopeníkom ¾ hod. – Veľký Lopeník ½ hod. – Grúň 1 hod. – Nová Bošáca ½ hod.

 

Spolu: 3 ½ hod.

 

Prevýšenie: 611 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná poldenná túra. Prekonáva pomerne veľké prevýšenie, ktoré predstavuje predovšetkým výstup na Veľký Lopeník. Trasa prechádza z územia Českej republiky na Slovensko, pričom medzi východiskovým a cieľovým bodom nie je priame autobusové spojenie. Vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch a po verejných cestných komunikáciách. Orientačne je bezproblémová, avšak zostup z Veľkého Lopeníka do bošáckych kopaníc si vyžaduje zvýšenú pozornosť.

 

Základná trasa: Na krajinársky zaujímavú túru sa vydáme z rázovitej kopaničiarskej obce Lopeník ležiacej na moravskej strane. Začneme pri obecnom úrade (570 m) a po cestnej komunikácii sa vydáme smerom na východ. Prvý úsek nie je označený turistickými značkami. Na najbližšej križovatke ciest odbočíme doprava. Po žlto značkovanej spevnenej ceste vystúpime dolinou cez miestnu časť Mechnáč (585 m). Za rekreačným strediskom nás čaká výstup strmou poľnou cestou do lúčneho Lopeníckeho sedla (690 m). Prechádza ním zeleno značkovaná turistická trasa. Odbočka doľava vedie do rekreačnej osady Mikulčin Vrch, my sa však vydáme opačným juhozápadným smerom. Chodník stúpa strmou lúkou s ďalekým výhľadom. Vyššie v lese nadväzuje na miernejšie stúpajúcu lesnú cestu, po ktorej prídeme na rázcestie Pod Malým Lopeníkom (865 m), kde doprava odbočuje žlto značkovaná turistická trasa schádzajúca do Lopeníka. Zelená značka, ktorú sledujeme, pokračuje miernym stúpaním na Veľký Lopeník (911 m), druhý najvyšší vrch centrálnej časti Bielych Karpát a tretí najvyšší vrchol Bielych Karpát. Na jeho vrchole stojí pomník, informačný panel a základy rozhľadne, ktorú by mali dokončiť v roku 2005. Na malej lesnej čistine uvidíme, že kedysi toľko ospevovaný kruhový výhľad je pre vyrastajúci les minulosťou. Zámer postaviť rozhľadňu má zjavné opodstatnenie. Zelená značka pokračuje z Veľkého Lopeníka na západ. My si zvolíme modrú turistickú značku (2420), ktorá vedie južným smerom na slovenskú stranu. Zostupom po miestami zarastenej ceste pomerne rýchlo stratíme nadmorskú výšku. V spleti rozvetvených ciest treba zvýšiť pozornosť, aby sme nezablúdili. Nižšie sa dostaneme na spevnenú cestu, ktorá je prístupovou komunikáciou do bošáckych kopaníc Grúň (510 m). Minieme malú kaplnku a skupiny domov a pomerne strmo klesneme. Pred veľkou zákrutou si cestu skrátime po chodníku schádzajúcom ku kostolu v obci Nová Bošáca (300 m). Od kostola sa po bočnej ulici dostaneme na hlavnú cestu, na ktorej okrem obchodu nájdeme aj autobusovú zastávku.

 

Varianty: Ak sa chceme vrátiť do východiskového bodu túry, môžeme z vrcholu Veľkého Lopeníka zísť po rovnakej trase (spolu: 3 ½ hod.) alebo odbočiť na rázcestí Pod Malým Lopeníkom na žltú značku a do cieľa prísť inou trasou (spolu: 3 ¾ hod.). Ak z Veľkého Lopeníka zostúpime po zelenej značke, prídeme na asfaltovú cestu povyše hraničného priechodu a do obce Lopeník sa vrátime po ceste cez Březovú (spolu: 4 ½ hod.). Na návrat do Lopeníka z Novej Bošáce môžeme využiť autobus SAD premávajúci z Novej Bošáce po hraničný priechod Nová Bošáca – Šiance. Odtiaľ musíme zájsť pešo do Březovej, odkiaľ do Lopeníka premáva autobusová linka ČSAD. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov