banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Prvé múzeum na území mesta

Múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku, ktoré bolo tri roky umiestnené v samostatnej budove na Jankovom vŕšku, na jeseň tohto roku našlo vhodné priestory v  Bánovciach nad Bebravou. Stalo sa tak prvým múzeom na pôde nášho mesta.

 

Pozvanie na slávnostné znovuotvorenie prijali poslanec Národnej rady SR Ľubomír Želiezka, poslanec NR SR a  predseda TSK Jaroslav Baška, poslankyne TSK Zuzana Máčeková, Rudolfa Novotná a  Mária Hajšová, primátor mesta Marián Chovanec, prednosta Okresného úradu v  Bánovciach nad Bebravou Michal Kapuš a ďalší hostia, vrátane členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z  Bánovského okresu, ale aj z  Trenčína a  Nového Mesta nad Váhom. Prítomných privítal Ján Holička, predseda Oblastného výboru SZPB v Trenčíne, a Elena Peťovská, predsedníčka ZO SZPB v Bánovciach nad Bebravou, ktorí sa o  vznik, prevádzku a  následne presťahovanie múzea zaslúžili najviac. Predovšetkým poďakovali za pomoc a  podporu, ktorej sa im dostalo tak zo strany TSK, ktorý je majiteľom objektu, ale aj zo strany mesta a  okresu. Česť prestrihnúť pásku dostali dvaja účastníci Slovenského národného povstania žijúci v Bánovciach nad Bebravou Viera Šagátová a  Ernest Janeček. Primátor Marián Chovanec vo svojom príhovore vyzdvihol fakt, že mesto má na svojej pôde prvé múzeum a okrem iného vyzval učiteľov a rodičov, aby sem priviedli deti čo najskôr.

 

 

Informoval prítomných, že objekt bývalého učilišťa, kde sa múzeum nachádza, ponúkol kraj mestu na predaj, ale všetko je len v štádiu rokovania. Múzeum sa konkrétne nachádza na prízemí bývalého učilišťa Zornice stojaceho na križovatke Partizánskej a Ulice A. Hlinku, ktoré sa viac ako desať rokov nepoužíva. Expozícia múzea prináša informácie slovom i obrazom o  protifašistickom odboji a príprave SNP, o samotnom vzniku Partizánskej brigády Jana Žižku v  našich horách nad Uhrovcom, o revolučných národných výboroch v našom okrese, o pomoci tunajších obyvateľov partizánom, o  vypálených obciach v  Uhrovskej doline a inde, atď. Návštevníci tu nájdu zoznamy asi 350 partizánov a  padlých, niektorých aj s  fotografiami. Začiatkom roka 1944 mal partizánsky oddiel viac ako tridsať vyzbrojených bojovníkov. Tábor v  doline Valovce pod Jankovym vŕškom sa z  dôvodov utajenia často menil. Na jeseň 13. septembra 1944 prišla do Uhrovca pomerne silná skupina partizánov – para- šutistov na čele s  Teodorom Polom, ktorý sa stal veliteľom brigády. Partizánska brigáda Jana Žižku mala spočiatku 900 partizánov, neskôr sa ich počet zvýšil na 1600. Štáb brigády tvorili príslušníci slovenskej, českej a  ruskej národnosti. Nové múzeum bolo zriadené a otvorené na Jankovom vŕšku na základe úspešného cezhraničného projektu v  júni 2014. Projekt múzea bol fi nancovaný z  viacerých fondov – z Programu cezhraničnej spolupráce SR a  ČR, Európskeho fondu regionálneho rozvoja Spoločne bez hraníc, Fondu mikroregiónov a TSK. Záujemcovia o  návštevu múzea môžu kontaktovať Emíliu Peťovskú na č.t. 0902 255 215.

 

Text a foto: Alena Borszéková

Zdroj: Bánovské noviny č. 43 - 6. november 2017

Nachádzaš sa tu: Domov Prvé múzeum na území mesta