banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Typy na výlet- PARK V FRIČOVCIACH

Park vo Fričovciach je hodnotne usporiadanou sadovníckou kompozíciou s rešpektovaním základných princípov prírodno-krajinárskych parkov. Bohatou druhovou skladbou a zachovaným vodným systémom sa radí medzi dendrologicky hodnotné parky. Fričovce sú situované približne na polceste medzi Spišským Podhradím a Prešovom. Areál kaštieľa s parkom sa nachádza vo východnej časti na okraji intravilánu obce. Park obklopuje budovu kaštieľa zo severu a západu, z juhu a východu sa nachádza parkovo upravené nádvorie, ktoré je sadovnícky kontinuálne prepojené s parkom. Hlavný prístup do areálu je z juhu priamo zo štátnej cesty. Pôvodne bol park rozsiahlejším komplexom, ktorého stredom pretekal potok. V konečnom štádiu bolo okolie kaštieľa upravené ako prírodno-krajinársky park nielen so vstupným nádvorím, s dômyselným vodným systémom, ovocným sadom a so zeleninárskymi plochami, ale aj s okrasnými partiami a oddychovými plochami. Niektoré objekty zanikli, zachoval sa kaštieľ, bývalý mlyn a sýpka.

 

Čriepky z histórie

 

Kaštieľ dal postaviť Valent Berthóty v rokoch 1623 až 1630. Jeho meno je vytesané na nadpraží okenného otvoru na poschodí severnej fasády. Staviteľom kaštieľa bol Michal Sorger z Prešova, mimoriadne zaujímavé figurálne a rastlinné ornamentálne sgrafitá vytvoril Martin Waxmann. Okolo roku 1840 pod vedením syna baróna Ghillányiho kaštieľ prestavali. Do roku 1945 ho obývala rodina Ghillányiovcov. Predstavuje typ východoslovenského renesančného kaštieľa obranného charakteru. Obranu kaštieľa zosilňovala jeho poloha na močiari medzi dvoma potokmi, ktoré sťažovali prístup od severu, juhu a východu. Na ne nadväzovala vodná priekopa a obranné valy. Na obranu slúžil aj vysoký atikový múr s kľúčovými strieľňami ukončený štítkami. Celý areál vrátane starších objektov je známy už len z historickej katastrálnej mapy z roku 1869. V druhej polovici 19. storočia dali Ghillányiovci na základoch staršej záhrady založiť prírodno-krajinársky park. Vstupná časť do areálu bola riešená pravidelnou kruhovou plochou s komunikačným objazdom.

 

Súčasnosť

 

Súčasná parková dispozícia má nepravidelný obdĺžnikový tvar, naklonená je severovýchodným smerom od ohradového múra ku kaštieľu a smerom k miestnej komunikácii na juhu prechádza do roviny.

 

Park je uzavretý zo západu a z juhozápadu kamenným oporným múrom oddeľujúcim areál parku od kostola a cintorína a z východnej strany novodobým pletivovým oplotením. Zo severu je vymedzený prírodným vodným tokom. Od hlavnej brány vedie komunikácia osovo orientovaná na hlavný vstup do kaštieľa, prerušená je kruhovou trávnatou plochou.

 

Hlavnou kompozičnou osou parku je prírodný vodný tok a z neho napájaná vodná priekopa s dômyselným vodným systémom a náhonom pre malú vodnú elektráreň postavenú začiatkom 20. storočia. Asi 250 m za severozápadnou hranicou parku je na vodný tok napojená vodná priekopa regulovaná stavidlom, ktorá sleduje vrstevnicu až k vodnej elektrárni a za ňou sa opäť spája s prírodným vodným tokom. Tieto dve súbežné vodné línie vymedzujú rozdielny charakter úprav parku. V severnej a severovýchodnej časti sú porastové partie usporiadané v prírodno-krajinárskom štýle s jazierkom, rybníkmi a brehovými porastmi, v západnej a juhozápadnej časti sú romanticky ladené porastové partie s voľnými trávnikovými plochami.

 

Porastová štruktúra sa v hmote zachovala dodnes. Je sústredená po obvode parku ako porastový veniec a zároveň po oboch stranách obvodového prechádzkového okruhu. Z južnej strany areál parku vymedzuje jednostranná aleja vysadená z javora mliečneho a pagaštanu konského. Pri hlavnej vstupnej bráne dominuje z východu červenolistý javor mliečny. Pri juhovýchodnom nároží kaštieľa na vyvýšenej trávnatej ploche elipsovitého tvaru, kde je umiestnený novodobý altánok, sa nachádza zvyšok stromového rondela tvoreného štyrmi javormi mliečnymi a jedným červenolistým javorom.

 

Základnú kostru parku tvoria listnaté stromy vo veku sto až stodvadsať rokov, v druhovom zložení lipa, pagaštan, javor. Tieto stromy sú doplnené hodnotnými dendrologickými zaujímavosťami. V okolí vodnej priekopy sú vysadené druhy paorecha jaseňolistého a červenolistá varieta buka lesného. Centrálna časť parku je koncipovaná ako dendrologická zbierka viacerých zaujímavých druhov s postupnými dosadbami všetkých vekových kategórií – lipa americká, previsnutá moruša biela, ľaliovník tulipánokvetý, previsnutý jaseň štíhly. Z ihličnatých druhov sa v tejto časti parku nachádza ginko dvojlaločné , smrek pichľavý, cypruštek Lawsonov a tuja obrovská. V západnej časti parku je periférny porastový veniec prerušený s priehľadom do krajiny s diaľničným mostom v pozadí. Pri hlavnom vstupe do areálu je v súčasnosti na trávnatej ploche zriadené detské ihrisko s drevenými prvkami. na kruhový objazd pri vstupe do objektu nadväzuje obvodový chodník ako väčší prechádzkový okruh v dvo h výškových úrovniach. Súčasťou obvodového chodníka sú jednoduché drevené lavičky. Kaštieľ sa po celkovej rekonštrukcii využíva ako zariadenie s poskytovaním hotelových a stravovacích služieb.

 

Vydavateľstvo Dajama

 

Nachádzaš sa tu: Domov Typy na výlet- PARK V FRIČOVCIACH