banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Typy na výlet- PARK V HLOHOVCI

Zámocký park v Hlohovci má bohatú históriu a zaraďuje sa k slohovo najzachovanejším objektom. Známy je však najmä vďaka „platanovej lúke“, časti s mohutnými exemplármi stáročných platanov. Park sa nachádza v tesnej blízkosti kaštieľa situovaného na južnom okraji Hlohovca. Vlastný neskorobarokový kaštieľ má nepravidelný päťuholníkový tvar s dvoma vchodmi s kamenným ostením. Kaštieľ je trojpodlažný, s vežičkou umiestnenou uprostred čelnej fasády. Múry kaštieľa vytvárajú vnútorný dvor s pôvodne renesančnými arkádami. Súčasťou kaštieľa je stredoveká kaplnka.

 

Čriepky z histórie

 

Zásadná prestavba objektu sa uskutočnila koncom 18. a začiatkom 19. storočia. Vtedy zámok, v dávnejšej histórii hrad, majiteľ panstva Jozef Erdödy prebudoval na reprezentačné panské sídlo. Prestavbu viedol staviteľ, maliar a sochár Pietro Travaglia. V prvej fáze stavebných ukončovacích a dekoratívnych prác pracoval na kaštieli akademický rezbár a sochár Jakub Högler z Viedne. V ďalšej etape úpravy hlohovského kaštieľa realizoval rozsiahle rezbárske, pozlacovačské a sochárske práce – štuky, rôzne sochy, hlavice stĺpov, fontány v parku, ozdobné plastiky a vázy, v hodnote 1 400 zlatých. V tomto období vybudovali aj divadlo slúžiace majiteľom sídla. Na jednej z fasád sa zachovala tabuľa s nápisom Sestrám Thálii a Melpomene priateľ múz Jozef Erdödy 1802 a erby rodu Erdödyovcov. Koncertoval tu aj Ludwig van Beethoven, čo pripomína jeho busta pred divadlom.

  

Súčasnosť

 

Ústredným slohovým motívom parku je prírodno-krajinárska úprava zo začiatku 19. storočia súvisiaca s poslednou opísanou zásadnou prestavbou na pohodlné panské sídlo. K romantizujúcim prvkom patrila grotta v prírodno-krajinárskej časti na okraji západného svahu, gravitačná fontánka pod grottou a most na ostrov v jazierku, kde sa nachádzal cintorín psov a koní. Grotta s prameňom a plastickým reliéfom Neptúna a kruhová fontána sa zachovali dodnes. Po ľavej strane cesty, v hornej časti parku, boli vybudované terasy s pravidelnými parterovými úpravami a so schodiskami. Najvyššie položená terasa tvorila nástupnú plochu k empírovému divadlu a zámku a jeho nádvoriu. Poskytovala výhľad na priečelie zámku, mesto a vzdialené motívy krajiny, čo umožnila osobitá konfigurácia terénu a situovanie kaštieľa na návrší nad mestom. Zachoval sa tu excentricky umiestnený murovaný altán s ihlanovou strechou, na ktorom boli čiastočne odkryté renesančné nástenné maľby. Terasy sú sčasti obnovené, na druhej najvyššie položenej terase je situovaný parter s pravidelne členenými plochami s výsadbou ruží lemovanými nízkymi živými plotmi z krušpánu vždyzeleného. Novovybudované sú cestičky s povrchom z kamennej drviny. Na ďalšej z terás je obnovená fontána. K dendrologickým zaujímavostiam v tejto pravidelne riešenej časti patrí zakrpatená moruša biela. V hornej časti parku vysadili viacero cudzokrajných drevín, ktoré boli v čase výsadby málo známe. Do dnešných čias sa nezachovali. Patril k nim aj sekvojovec mamutí a paulovnia plstnatá.

Po pravej strane cesty sú situované skleníky, pôvodne s vykurovaním na tuhé palivo, tvoriace súčasť bývalého hospodárskeho zázemia (zásobné záhradníctvo). Oranžériu s exotickými rastlinami stojacu pôvodne na najnižšie položenej terase prestavali na obytný dom.

 Jazierko s prívodným kanálom a umelým ostrovom tvorí centrálnu časť prírodno-krajinárskych úprav parku. Je neoddeliteľnou súčasťou kompozície, jeho hladina umožňuje pútavé a premenlivé zrkadlenie korún platanov a iných druhov stromov vysadených po obvode jazera. Vodný systém parku bol prepracovaný, jeho súčasťou je už vyššie spomínaný svahový prameň zásobujúci grottu a fontánu.

Pôvodný rozsah parku bol v povojnovom období oklieštený, na jeho bývalej ploche v spodnej časti vybudovali verejné kúpalisko a plochy športovísk. Časť s bývalou zásobnou záhradou, domom záhradníka a ďalšími objektmi tiež odčlenili. V súčasnosti sa tu nachádza objekt polikliniky.

Zámocký park je živým, verejne prístupným objektom, slúži na krátkodobú rekreáciu obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov.

 

Vydavateľstvo Dajama

 

Nachádzaš sa tu: Domov Typy na výlet- PARK V HLOHOVCI