Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

 

Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Obsah zmluvy: Poskytnutie dotácie na XV. ročník kultúrnych slávností
Združenia obcí Bánovecko

Číslo zmluvy:2018/0450

Zmluvné strany:
Poskytovateľ : Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo : K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený : Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného;
na základe poverenia, zo dňa 01. apríla 2017
IČO : 36 126 624

Prijímateľ : Združenie obcí Bánovecko
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1
95701 Bánovce nad Bebravou
Právna forma: Združenie
Zastúpený : Marián Chovanec, predseda
IČO : 37915819

Dátum uzavretia: 21.06.2018
Dátum účinnosti: 22.06.2018
Dátum zverejnenia: 21.06.2018

Odkaz na stiahnutie zmluvy: Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Odkaz na stiahnutie zmluvy: Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.