banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku presťahované z Jankovho vŕšku do Bánoviec

Uplynuli tri roky a nové Múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku umiestnené v samostatnej budove na Jankovom vŕšku, sa muselo z týchto priestorov vysťahovať. Svoje nové miesto našla táto stála expozícia o protifašistickej činnosti v regióne v Bánovciach nad Bebravou.

 

Pripomeňme si, že nové múzeum bolo zriadené a  otvorené na základe úspešného cezhraničného projektu v júni 2014. Otcom myšlienky bol predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne Ján Holička, rodák a obyvateľ Miezgoviec. Expozícia prinášala informácie slovom i obrazom o protifa- šistickom odboji a príprave SNP, o samotnom vzniku Partizánskej brigády Jana Žižku, o revolučných národných výboroch, o pomoci tunajších obyvateľov partizánom, o  ich ťažkom živote v  horách, atď.

 

Návštevníci tu nájdu zoznamy asi 350 partizánov a  padlých, niektorých aj s fotografi ami. Treba vedieť, že pri sformovaní brigády, ktorá mala približne 1600 členov, jeden z  oddielov prešiel pešo cez hranice až do mestečka Valašské Klobouky, ktoré sú pre naše mesto zahraničným partnerom. Ale aj to, že expozícia prináša aj veľa nových faktov. Napríklad aj o spolupráci členov pohotovostnej Hlinkovej gardy s fašistami... Projekt múzea na Jankovom vŕšku bol financovaný z  viacerých fondov – z Programu cezhraničnej spolupráce SR a  ČR, Európskeho fondu regionálneho rozvoja Spoločne bez hraníc, Fondu mikroregiónov a TSK. Po troch rokoch muselo múzeum opustiť súkromné priestory na Jankovom vŕšku a útočisko našlo v  priestoroch Tren- čianskeho samosprávneho kraja, konkrétne v  jednej z  tried bývalého učilišťa Zornice stojaceho na kri- žovatke Ulice A. Hlinku a  Partizánskej ulice. Podľa informácií Emílie Peťovskej, predsedníčky Mestskej organizácie SZPB v Bánovciach nad Bebravou, celú expozíciu museli pozorne poskladať a premiestniť do Bánoviec minulý týždeň. Spoločne s Jánom Holičkom vybavovali všetky potrebné náležitosti nielen po administratívnej stránke, ale aj tie úplne praktické veci, ako je nová podlaha, čistenie a  maľovanie okien a  stien, a pod.. V Bánovciach našli ochotných ľudí, ktorí im pomohli. Obaja dlhoroční funkcionári SZPB v regióne sú presvedčení, že Múzeum Partizánskej brigády Jana Žišku si budú môcť záujemcovia pozrieť v  nových priestoroch v  Bánovciach už koncom septembra. Žiaľ, do osláv 73. výročia SNP to nestihli.

 

Text a foto A.Borszéková

Zdroj: Bánovské noviny č. 32 - 21. august 2017

Nachádzaš sa tu: Domov Múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku presťahované z Jankovho vŕšku do Bánoviec